Disclaimer

Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met ons reglement zoals hieronder beschreven.

Doel

Meteoschoonebeek is opgericht in mei 2011 en heeft als doelstelling het geven van actuele weersinformatie in Schoonebeek, Drenthe en Nederland, 24 uur per dag en in begrijpelijke taal. 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld voor informatie in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies door derden. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Meteoschoonebeek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Meteoschoonebeek beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Meteoschoonebeek garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, maar daar wordt zoveel mogelijk naar gestreefd.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op deze website en de werking van de website. Meteoschoonebeek doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Meteoschoonebeek wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand.
In geen geval is Meteoschoonebeek aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbaar gestelde informatie.

Koppelingen naar sites van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Meteoschoonebeek heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.

Wijzigingen

Meteoschoonebeek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.